MS software

Softwarové nástroje

Softwarové nástroje popsané níže byly vyvinuty pro zjednodušení a zrychlení interpretace hmotnostních spekter při řešení projektů na UOCHB. Software je volně dostupný pro nekomerční použití.

TriglyAPCI je program pro interpretaci hmotnostních spekter triacylglycerolů naměřených chemickou ionizací za atmosférického tlaku (APCI). Pro určení struktury používá diacylglycerolové fragmenty a molekulární adukty. TriglyAPCI může zpracovávat spektra čistých látek i směsí a také neúplná spektra postrádající jeden z charakteristických iontů. Pokud je přenos dat automatický, lze získané intenzity fragmentů použít pro výpočet triacylglycerolových regioizomerů.

Electrospray Ion Calculator (EIC) přiřazuje m/z iontům běžným v hmotnostních spektrech naměřených ionizací za atmosférického tlaku. Vstupními daty jsou chemický vzorec nebo molekulová hmotnost. Molekulové adukty s různými běžnými kationty (H+, Na+, K+, NH4+) jsou počítány spolu s vícenásobně nabitými ionty nebo oligomery (dimery, trimery). EIC počítá také ionty, které mají kyselé vodíky nahrazeny sodíkem (např. látky obsahující karboxyl). Výsledky jsou zobrazeny pro kladné nebo záporné ionty.

Peptide Mass Calculator (PMC) počítá přesnou nebo průměrnou hmotnost peptidu z jeho jednopísmenné sekvence. Hmotnost se počítá pro nenabité molekuly, protonované molekuly nebo sodíkové adukty. Je také možné uvažovat modifikace koncové skupiny (N-acetyl nebo C-amid).

HydroCarbLi pomáhá při interpretaci MALDI hmotnostních spekter uhlovodíkových směsí ionizovaných lithiem. Program počítá možná uspořádání z přesné hmotnosti. Výsledky jsou sořazeny podle relativní chyby. Software uvažuje oba adukty Li, 6Li i 7Li.Rádi vyslechneme vaše nápady, názory a otázky týkající programů. Prosíme, bez obav nás kontaktujte.

Poznámka! Software je poskytován bez jakékoli záruky. Veškerá rizika spojená s jeho používáním jsou na straně uživatele