Lidé

Jméno Šmídková Markéta
Pozice Vědecká pracovnice
Markéta Šmídková  

Markéta Šmídková, Ph.D.

Vědecký pracovník


Biochemická farmakologie antimetabolitů
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 528

 

 
Vzdìlání
2001-2009 Ph.D. v oboru Biochemie, Pøírodovìdecká fakulta UK, Praha.
2003 RNDr. v oboru Biochemie, Pøírodovìdecká fakulta UK, Praha.
1996-2001 Mgr. v oboru Biochemie, Pøírodovìdecká fakulta UK, Praha.
 
Stáže
2004 (1 mìsíc) Krátkodobý pobyt ve skupinì Dr. Martina Müllera, DKFZ, Heidelberg, Nìmecko.
2005 (6 mìsícù) Stipendijní grant Marie Curie: "Studium transgenních rostlinných produktù pro zemìdìlské úèely". Centre for Plant Sciences, Leeds University, Leeds, Velká Británie, Laboratoø Dr. Andrew Cuminga.
 
Zamìstnání
od r. 2011 Postdoktorand ve vìdecko-servisním týmu Dr. H. Mertlíkové-Kaiserové, Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR, Praha.
2001-2011 Ústav experimentální botaniky, AV ÈR, Praha, Laboratoø pìstování molekul a reparace DNA.
 
Vìdecké zájmy
Biochemická charakterizace purinových inhibitorù xantin oxidoreduktasy.
Krystalová struktura komplexù xantin oxidoreduktasa-inhibitor.
 
Publikaèní èinnost
Šmidková M., Špundová M., Mareèek Z., Entlicher G. (2003):
Effect of drugs on cholesterol crystallization in an artificial bile model and relation of this effect to drug binding to albumin.
Fundam. Clin Pharmacol. 17: 331-9

Šmidková M., Müller M., N. Thönes N., Piuko K., Angelisová P., J. Veleminský J., Angelis K.J. (2010):
Transient expression of human papillomavirus type 16 virus-like particles in tobacco and tomato using a tobacco rattle virus expression vector.
Biol. Plant. 54: 451-460

Šmidková M., Holá M., Angelis K.J. (2010):
Efficient biolistic transformation of the moss Physcomitrella patens.
Biol. Plant. 54: 777-780

Šmídková M., Holá M., Brouzdová J., Angelis K.J. (2011):
"Plant production of vaccine against HPV, a new perspective?".
Human Papillomavirus / Book 2. ISBN 979-953-307-684-2