Biochemie

Školitel Dr. Josef Lazar
Skupina Josef Lazar
Téma Vývoj geneticky kódovaných optických sond využívajících polarizační mikroskopii
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Dvoufotonová polarizační mikroskopie, technika vyvinutá naším pracovištěm (Lazar & al., Nature Methods 2011), nám umožnila využít řadu existujících konstruktů jako optické sondy funkční activity proteinů. Rádi bychom nyní zlepšili vlastnosti těchto existujících sond, vyvinuli nové sondy, a využili je k zodpovězení biochemických a biologických otázek. Podle preference uchazeče může být tento projekt spíše typu high risk/high gain, či spíše s menším rizikem. Studované procesy zahrnují G-proteinovou signalizaci, elektrickou signalizaci neuronů a další pochody. Projekt bude využívat techniky molekulární biologie, biochemie, pokročilé optické mikroskopie a strukturní biologie (rentgenová krystalografie, molekulárně-dynamické simulace). Podle zvoleného zaměření projektu lze očekávat publikace v slušných specializovaných časopisech či v časopise s vysokým impaktem.