Biochemie

Školitel Ing. Iva Pichová, CSc.
Skupina

Iva Pichová

Téma Studium interakcí proteinů z hepatitis viru B s hostitelskými proteiny
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Chronická hepatitida B vede často ke vzniku rakoviny jater. Molekulární mechanismy tohoto procesu jsou velmi málo prostudovány. Významnou roli však hraje interakce virových proteinů a virové cccDNA s hostitelským aparátem. Cílem této práce je identifikovat komplexy virových a hostitelských proteinů, prokázat vliv těchto interakcí na HBV, připravit tyto proteiny heterologní expresí, provést strukturní studium komplexů a pracovat na vývoji specifických inhibitorů. Tato práce bude prováděna ve spolupráci se skupinou Strukturní biologie na ÚOCHB AVČR.