Biochemie

Školitel RNDr. Václav Kašička, CSc.
Skupina

Václav Kašička

Téma Studium interakcí (bio)molekul kapilárními elektromigračními metodami
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Dizertační práce bude zaměřena na vývoj nových vysokoúčinných elektromigračních metod, kapilární afinitní elektroforézy a elektrochromatografie v otevřených kapilárách, a na jejich využití ke studiu nekovalentních interakcí biologicky aktivních peptidů, bílkovin, nukleosidů, nukleotidů a jiných (bio)molekul s nízko- i vysokomolekulárními ligandy nebo receptory. Budou vyvíjeny nové postupy pro kvantitativní charakterizaci slabých i silných komplexů (bio)molekul ve volném roztoku i na rozhraní pevné a kapalné fáze. Interakce (bio)molekul, např. peptidových hormonů a léčiv s receptory, enzymů se substráty či inhibitory, ionoforů a funkčních organických molekul s malými ionty ve volném roztoku budou zkoumány různými módy kapilární afinitní elektroforézy. Interakce (bio)molekul na rozhraní pevné a kapalné fáze budou studovány elektrochromatografií v otevřených kapilárách s ligandy či receptory imobilizovanými na vnitřní stěně křemenné kapiláry. Síla interakcí (bio)molekul bude kvantifikována konstantami stability jejich komplexů.