Biochemie

Školitel RNDr. Václav Kašička, CSc.
Skupina Václav Kašička
Téma Nové elektrolytové systémy pro analýzu, purifikaci a charakterizaci biomolekul a funkčních organických molekul kapilárními a průtokovými elektromigračními metodami
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Cílem dizertační práce bude vývoj nových elektrolytových systémů v širokém rozsahu pH, ve vodném i nevodném prostředí, a nových (pseudo)stacionárních fází pro vysokoúčinné analytické i preparativní separace biomolekul (peptidů, bílkovin, nukleosidů, nukleotidů, aj.) a funkčních organických molekul (helquatů a helicenů) kapilárními a průtokovými elektromigračními metodami: zónovou elektroforézou, izotachoforézou, izoelektrickou fokusací, afinitní elektroforézou, elektrokinetickou chromatografií a elektrochromatografií. Bude studována korelace mezi elektromigrací v kapiláře a v průtokové komoře a na jejím základě budou analytické kapilární elektroseparace převáděny na preparativní proces realizovaný elektromigračními metodami v kontinuálním průtokovém formátu. Kromě vývoje metod pro analytické a preparativní separace bude cílem též vývoj nových metod pro fyzikálně-chemické a biochemické charakterizace biomolekul a funkčních organických molekul, např. pro stanovení jejich efektivních a limitních elektroforetických pohyblivostí, nábojů, izoelektrických bodů, relativních molekulových hmotností, Stokesových poloměrů, difuzních koeficientů, konstant acidity jejich ionogenních skupin a rychlostních konstant (bio)chemických reakcí.