ÚvodDvorana slávyLidé a události 2013

Lidé a události 2013


LISTOPAD

Petr Beier získal cenu Alfréda Badera 2013

Ing. Petr Beier, Ph.D., vedoucí výzkumné skupiny na ÚOCHB získal cenu Alfréda Badera za organickou chemii pro rok 2013. Cena byla udìlena za přínos k rozvoji organické chemie sloučenin fluoru.


Petr Beier

Petr Beier
LISTOPAD

Jiří Václavík získal cenu Gaudeamus 2013

Doktorand Dr. Petra Beiera, Ing. Jiří Václavík, získal cenu Gaudeamus 2013 (v rámci soutěže Česká hlava) za diplomovou práci, kterou vypracoval na VŠCHT ve skupině doc. Petra Kačera. Práce Jiřího Václavíka je věnována asymetrické transfer hydrogenaci, což je moderní syntetická metoda využitelná především ve farmaceutickém průmyslu.
LISTOPAD

Ondřej Maršálek získal cenu Doktorandus 2013

Bývalý dokorand Prof. Pavla Jungwirtha, Ondřej Maršálek získal cenu MŠMT Doktorandus 2013 (v rámci soutěže Česká hlava). Práce doktora Maršálka se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi takto vzniklého hydratovaného elektronu.
ŘÍJEN

Ocenění pro Janu Dytrtovou

Dr. Jana Jaklová Dytrtová získala na konferenci EUROANALYSIS XVII 2013 ve Varšavě cenu za nejlepší poster za inovace v analytické chemii. Cena je sponzorována společností Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Vítězný poster (pdf file).
ZÁŘÍ

Dr. Zdeněk Havlas a paní Božena Petschová oceněni čestnými medailemi AV ČR

Prestižní ocenění z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše převzali 12. září 2013 čtyři významní pracovníci AV ČR. Uděleny byly: čestná medaile AV ČR De scientia et humanitate optime meritis RNDr. Zdeňku Havlasovi, DrSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. RNDr. Františku Sehnalovi, CSc., z Biologického centra AV ČR a dvě čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd České republikyBoženě Petschové z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Dr. Vítu Našincovi, jenž před odchodem do důchodu působil v Biologickém centru AV ČR.

Fotografie z ceremoniálu

Detailní informace v Akademickém bulletinu.
SRPEN

Petra Ménová získala cenu za nejlepší poster ACS International ActivitiesIng. Petra Ménová, PGS studentka VŠCHT pracující ve skupině Prof. Hocka na ÚOCHB AV ČR, získala Cenu za nejlepší poster pro ženy do 40 let od ACS International Activities na 44. World Chemistry Congress IUPAC v Istanbulu (11.-16.8. 2013). Tato cena sestává z certifikátu a cestovního grantu 2500 USD na pokrytí nákladů na účast a presentaci na jednom z příštích sjezdů Americké chemické společnosti (ACS meeting) v USA. Tato cena byla udělena za poster nazvaný Preparation of Modified Oligonucleotides by Nicking Enzyme Amplification Reaction, který presentoval novou enzymatickou metody produkce krátkých oligonukleotidů obsahujících modifikované báze a jejich využití jako primery pro polymerázovou řetězovou reakci. Cena byla předána Dr. Marindou Li Wu, presidentkou Americké chemické společnosti.


ČERVENEC

Jiří Bufka ze skupiny Petra Bouře oceněn Heyrovského nadací

ÚOCHB a Otevřená věda - student Gymnázia Cheb Jiří Bufka, pracující ve skupině prof. Petra Bouře obdržel zvláštní cenu nadace Jaroslava Heyrovského v celostátní soutěži SOČ a byl nominován do mezinárodního kola této přehlídky. Oceněn byl za práci s názvem "Mineralogický průzkum na území Ašska a Chebska". V této práci použil Ramanovu spektroskopii pro charakterizaci minerálů ve skupině profesora Petra Bouře.
ČERVEN

Prémie Otto Wichterleho pro Petra Cíglera a Martina Dračínského

5. června 2013 byla Mgr. Petrovi Cíglerovi, Ph.D. a RNDr. Martinovi Dračínskému, Ph.D., z ÚOCHB AV ČR udělena Prémie Otto Wichterleho, které Akademie věd ČR každoročně uděluje vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
Těžiště vědecké práce Petra Cíglera se dotýká využití nových molekul a povrchově modifikovaných nanočástic pro tvorbu funkčních systémů, které jsou uplatnitelné v diagnostice a terapii chorob a v materiálovém inženýrství. Práce DNA-contro/led assembly of a NaTI lattice structure from gold nanoparticles and protein nanopartic/es byla zveřejněna v prestižním časopisu Nature Materials. Další oblastí, kterou P. Cígler rozvíjí, je příprava nanosond pro diagnostiku a terapii chorob. Jsou založeny na specifických vlastnostech nanokrystalů diamantu obsahujících v krystalové mřížce fluorescenční poruchy. Fluorescenční nanodiamanty jsou jedinými známými částicemi, jejichž fluorescence je zcela odolná k fotodegradaci. Týmu vedenému P. Cíglerem se podařilo vyvinout techniku zesilující jasnost částic o celý řád. Spočívá v nově objevených podmínkách tvorby fluorescenčních poruch a speciálním typu oxidace diamantového povrchu. Tato průlomová práce byla přijata k publikování v časopise Nanoscale.

RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Martin Dračínský je od roku 2006 zaměstnán v oddělení NMR spektroskopie ÚOCHB AV ČR. Věnuje se strukturní analýze přírodních i syntetických organických látek a rozvoji experimentálních metod i teoretických aspektů NMR spektroskopie v roztocích a v pevném stavu. Zabývá se například modelováním vlivu rozpouštědla nebo vibračních pohybů molekul na NMR spektra a jeho práce na toto téma jsou hojně citovány. Další oblastí jeho vědeckého zájmu jsou nukleové kyseliny a jejich syntetické analogy. Zabývá se například tautomerními rovnováhami v bazích nukleových kyselin, dokázal experimentálně potvrdit existenci neobvyklých tautomerů a C-protonovaných pyrimidinových bází a vysvětlit mechanismus jejich vzniku. Tyto znalosti poté využil k přípravě biologicky aktivních látek se selektivně zavedeným radioizotopovým značením, které je potřebné pro sledování osudu těchto látek v organismech.
LEDEN

Naši vědci spoluatory článku v Nature

Efektivní a dlouhodobá spolupráce vědeckých laboratoří z Austrálie, USA, Velké Británie a České republiky vedla k vyřešení krystalové struktury insulinu navázaného na jeho receptor. Studie byla publikována v lednu 2013 v časopise Nature. Hlavní podíl na tomto přelomovém vědeckém výsledku má tým Michaela C. Lawrence z Parkville v Austrálii v jehož laboratoři byl receptor insulinu připraven a krystalizační pokusy realizovány. Vědecký tým Dr. Jiřího Jiráčka z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR přispěl dodáním vysoce aktivního pozměněného insulinu, tzv. analogu insulinu.

John G. Menting, Jonathan Whittaker, Mai B. Margetts, Linda J. Whittaker, Geoffrey K. W. Kong, Brian J. Smith, Christopher J. Watson, Lenka Žáková, Emília Kletvíková, Jiří Jiráček, Shu Jin Chan, Donald F. Steiner, Guy G. Dodson, Andrzej M. Brzozowski, Michael A. Weiss, Colin W. Ward & Michael C. Lawrence.:
How insulin engages its primary binding site on the insulin receptor.
Nature 493, 241-245 (2013).
LEDEN

Prof. Holý - osobnost roku 2012

Osobností roku 2012 Hospodářských novin se stal profesor Antonín Holý...