2015


Coulombická exploze během čásné fáze reakce alkalických kovů s vodou

Proč vybuchuje sodík ve vodě? Výbuchem sodíku ve vodě se vyvíjí pára a vodík. Tyto plyny by ale měly oddělit kov od vody a tím zastavit reakci. Pavel Jungwirth a jeho tým na ÚOCHB AV ČR objevil dosud neznámý mechanismus vysvětlující explozivní chování alkalických kovů ve vodě. Po přechodu elektronů z kovu do vody získá kov obrovský kladný náboj. To vede ke Coulombické nestabilitě, která umožní efektivní míchání reaktantů a tím následnou explozi.

Significant results 2015-1
Snímek z ultrarychlé kamery znázorňující primární fázi exploze kapalné Na/K slitiny ve vodě..


Mason P., Uhlig F., Vaněk V., Buttersack T., Bauerecker S., Jungwirth P.:
Coulomb explosion during the early stages of the reaction of alkali metals with water.
Nature Chemistry 7: 250–254, 2015.

Kontakt: prof. Pavel Jungwirth [pavel.jungwirth@uochb.cas.cz].
Spuštění polyproteinového procesingu HIV světlem pomocí rychlé fotodegradace účinného inhibitoru virové proteasy

Virová protease je nezbytná pro zrání a infektivitu viru. Molekulární mechanismus její aktivace však není detailně prozkoumán. V naší práci popisujeme vývoj účinného a specifického inhibitoru HIV proteasy, který může být degradován působením světla. Připravili jsme virus v přítomnosti tohoto inhibitoru a ukázali, že zrání virové částice může být rychle odstartováno laserem. Díky tomu můžeme detailně studovat regulaci a prostorové požadavky zrání virových částic v reálném čase.

Significant results 2015-2


Schimer J., Pávová M., Anders M., Pachl P., Šácha P., Cígler P., Weber J., Majer P., Řezáčová P., Krausslich H.G., Muller B., Konvalinka J.:
Triggering HIV polyprotein processing by light using rapid photodegradation of a tight-binding protease inhibitor.
Nature Communications 6: 6461, 2015.

Spolupracující subjekt: Gilead Sciences, Foster City, USA.
Kontakt: Dr. Jan Konvalinka [jan.konvalinka@uochb.cas.cz].
Úplné sterické řízení při asymetrické syntéze opticky čistých plně aromatických helicenů

Helicita hraje významnou roli v různých vědeckých přístupech. Po dobu přesahující půl století byly heliceny, jako perfektní příklady helikálních molekul, extrémě obtížné targety pro stereoselektivní syntézu. Nyní vědci na ÚOCHB objevili způsob, jak připravit opticky čisté heliceny z jednoduchých startovních materiálů kombinujících bio a tranzitní metalové katalýzy. Otevírá se tím škála příležitostí pro vývoj katalyzátorů a materiálů založených na helicenu(ech).

Significant results 2015-3

Příprava uniformně enantiočistých plně aromatických [5]-,[6]- a [7]helicenů.


Šámal M., Chercheja S., Rybáček J., Vacek Chocholoušová J., Vacek J., Bednárová L., Stará I.G., Starý I.:
An Ultimate Stereocontrol in Asymmetric Synthesis of Optically Pure Fully Aromatic Helicenes.
Journal of the American Chemical Society 137: 8469-8474, 2015.

Kontakt: Dr. Ivo Starý, [ivo.stary@uochb.cas.cz].