ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2018Analytická chemie

Analytická chemie

Školitel Dušan Koval, Ph.D.
Skupina

Václav Kašička - Electromigration Methods

Téma Kapilární elektroforeréza – hmotnostní spektrometrie (CE-MS) pro analýzu proteinů
Fakulta PřF UK
Anotace

Zabýváme se rozvojem kapilární elektroforézy v kombinaci s hmotnostní spektrometrií pro analýzu biomolekul. Kapilární elektroforéza představuje vysoce účinnou separační techniku, která separuje molekuly v elektrickém poli na základě jejich rozdílného náboje a velikosti v roztoku. Hmotnostní spektrometrie pak poskytuje molekulovou hmotnost analyzovaných látek a tím umožňuje jejich identifikaci a strukturní analýzu. Vzhledem k odlišnému separačnímu principu představuje CE-MS vítanou alternativu k nanoLC-MS pro analýzu proteinových variant či posttranslačních modifikací spojených se změnou nábojového čísla jako jsou glykosylace, acetylace či fosforylace.

Práce v rámci tohoto tématu budou zahrnovat úpravy rozhraní sloužícího k transferu analyzovaných molekul z kapalné fáze v CE do plynné fáze v MS pomocí nanosprejové ionizace, dále pak optimalizaci parametrů pro CE separaci a nano-ESI a zpracování dat proteomickými postupy. To vše za účelem maximalizace účinnosti a citlivosti CE-MS pro danou aplikaci. U zájemce oceníme zájem o miniaturizované analytické systémy, smysl pro preciznost na straně jedné a na druhé straně pak ochotu nahlédnout do biologického pozadí řešených problémů, na nichž spolupracujeme s dalšími výzkumnými týmy našeho pracoviště.