HomeThe InstitutePublic Tenders

Public Tenders

Dnem 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Toto ustanovení pro všechny veřejné zadavatele stanovuje povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních dle tohoto zákona a rovněž v řízeních na základě uzavřených rámcových dohod.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (dále jen „ÚOCHB“) bude komunikovat s dodavateli výhradně elektronicky, zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3 zákona) vyloučeno. ÚOCHB jako veřejný zadavatel, tak především nebude oprávněn přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.

ÚOCHB bude i nadále jako Profil zadavatele, pro všechny typy výběrových řízení dle zákona o ZZVZ a VZMR, využívat systém Tenderarena.