Volná místa

Ph.D. studium: Studium nových biologicky aktivních steroidů jako potenciálních léčiv

Biochemie (FPBT, VŠCHT Praha)

Projekt zahrnuje (1) studium neuroprotektivních vlastností nových syntetických steroidů, vyvíjených na ÚOCHB primárně jako modulátory NMDA receptorů, s možným využitím v terapii ischemických stavů, neurodegenerativních chorob, ale i neuropsychiatrických onemocnění. Použité metodiky budou převážně založené na buněčných modelech (primokultury potkaních kortikálních neuronů i buněčné linie), v některých případech upravených molekulárně-biologickými metodami. Vybrané látky budou charakterizovány také z pohledu jejich ADME/Tox vlastností. Druhou částí projektu bude (2) vývoj metodik pro záchyt nových biologických aktivit in vitro a systematický screening existující steroidní knihovny látek. Bude se jednat zejména o afinitu a selektivitu látek k panelu nukleárních receptorů (transkripčních faktorů), inhibici klíčových enzymů steroidogeneze aj. Součástí bude i validace výsledků screeningu buněčnými funkčními metodami.