ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Detlef Schröder
Skupina Detlef Schröder
Téma Reakce plynných dikationtů relevantní pro planetární atmosféry
Fakulta FCHT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Nedávno jsme objevili, že plynné dikationty mohou podstoupit řadu vazebných reakcí, které jsou potenciálně důležité pro tvorbu složitých sloučenin v meziplanetárním prostoru a také ve vyšších atmosférických vrstvách planet a měsíců. Plánované studie se budou soustředit na reakce plynných uhlovodíkových dikationtů s různými substráty s cílem prozkoumat celý rozsah těchto nových  reakcí za použití metod organické syntézy, isotopického značení, hmotnostní spektrometrie a kinetického modelování.