ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

Školitel Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.
Skupina Irena Valterová
Téma Chemická ekologie termitů
Fakulta FPBT VŠCHT
Anotace

Hlavním cílem této práce je vyjasnit původ a evoluci několika unikátních chemo-ekologických znaků termitích čeledí Rhinotermitidae, Serritermitidae a Termitidae. Hlavní zkoumanou skupinou budou bazální rody Prorhinotermes, Termitogeton, Psammotermes, Glossotermes a Serritermes, u nichž bude studováno složení sekrece frontální a sternální žlázy. Frontální žláza je velkým vakovitým orgánek u vojáků, který produkuje obranné látky. Sekrece je obvykle složena z řady látek, nejčastěji mono-, seskvi- a diterpenických uhlovodíků, alkoholů, etherů, ketoaldehydů, mastných kyselin, makrocyklických laktonů apod. Sternální žláza produkuje stopovací a náborové (recruitment) feromony, což jsou obvykle alkoholy či aldehydy o délce řetězce 12-15 uhlíků. Sekrece frontální žlázy bude sbírána přímo kapilárou, zatímco sternální žlázy budou pitvány nebo budou sekrety sbírány pomocí SPME vláken. Následně budou vzorky studovány pomocí moderních chromatografických technik včetně GCxGC-MS. Získané výsledky budou zhodnoceny z pohledu evoluční historie biochemických znaků na základě srovnání s fylogenetickou hypotézou formulovanou pomocí sekvencí několika vybraných genů.