ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2009Organická chemie

Organická chemie

1-40
  Školitel Téma
Ing. Petr Beier, Ph.D. Příprava a reaktivita chirálních allenů obsahujících fosfor
Ing. Petr Beier, Ph.D. Nukleofilní zavedení fluorovaných funkčních skupin pomocí organofosforových sloučenin
RNDr. Václav Čeřovský, CSc. Fluorescenčně značené antimikrobiální peptidy: Syntéza a využití ke studiu mechanismu účinku
Doc. RNDr. Tomáš Elbert, CSc. Příprava nenasycených prekursorů pro tritiaci rostlinných růstových hormonů ze skupiny brassinosteroidů a modelování tritiační reakce pomocí deuteria
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Syntéza modelových nukleosidů mimikujících transitní stavy DNA methyltransferas a DNA glykosylas a jejich inkorporace do DNA
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Kombinace enzymatických inkorporací modifikovaných nukleosid trifosfátů s enzymatickými ligacemi a štěpením endonukleasami pro konstrukce funkcionalizovaných nukleových kyselin
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Příprava nových typů substituovaných a anelovaných purinových a deazapurinových nukleosidů a nukleotidů s potenciální cytostatickou aktivitou
Ing. Jiří Šrogl, Ph.D. Studium interakcí organosirných sloučenin s tranzitními kovy
Ing. Jiří Šrogl, Ph.D. Syntéza selektivně funkcionalizovaných polymerů a výzkum jejich interakcí s kovy
Ing. Jiří Šrogl, Ph.D. Využití vícevalentních organosirných sloučenin v oxidačních reakcích katalyzovaných tranzitními kovy
Ing. Jiří Šrogl, Ph.D. Cross-couplingová reakce organosirných látek. Oxidativní mobilizace kovového katalyzátoru
Dr. habil. Ullrich Jahn Totální syntéza isoprostanů a neuroprostanů a vývoj immunoassay metod pro jejich in vivo detekci
Dr. habil. Ullrich Jahn Syntéza konformačně omezených derivátů β-aminokyselin, jejich inkorporace do peptidů a ověření biologických vlastností
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové krátké syntetické přístupy k protizánětlivým derivátům lipidů
Dr. habil. Ullrich Jahn Stereoselektivní oxidativní dimerizace a funkcionalizace enolátů jako nový nástroj v organické syntéze
Dr. habil. Ullrich Jahn Aminocukry a aminokyseliny připravené tandemovými aminacemi enolátů-radikálovými cyklizacemi
Dr. habil. Ullrich Jahn Oxidativní tandemové Michaelovy adice/radkiálové cyklizace pro stereoselektivní konstrukci vysoce funkcionalizovaných karbocyklů
Mgr. Tomáš Kraus Ph.D. Cyklodextrinové duplexy v supramolekulární samoskladbě
Ilya Lyapkalo, Ph.D. Nové chirální obojetné iontové organokatalyzátory pro asymetrickou adici silylovaných nukleofilů na karbonylové sloučeniny
Ilya Lyapkalo, Ph.D. Alken-1-yl trifenylfosfoniové sole jako versatilní a užitečné stavební kameny v organické syntéze
Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. Syntéza a vlastnosti souborů molekulárních rotorů
Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. Samoskladba souborů molekulárních rotorů
Dr. habil. Detlef Schröder Reakce plynných dikationtů relevantní pro planetární atmosféry
Dr. habil. Detlef Schröder Základní studie solvatace organických iontů
Dr. habil. Detlef Schröder Nové metody pro studium mechanismů tvorby C-X vazeb
RNDr. Ivo Starý, CSc. Využití helikálně chirálních ligandů v enantioselektivní katalýze pomocí tranzitních kovů
RNDr. Ivo Starý, CSc. Příprava, studium vlastností a využití azahelicenů
RNDr. Ivo Starý, CSc. Funkční molekulární struktury založené na donor-akceptorových interakcích
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Nová tvorba chemické vazby v živých systémech
Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. Chemická ekologie termitů
Ing. Petr Holý, CSc. Syntéza a supramolekulární aplikace trithiafulvenových a tetrathiafulvalenových derivátů
Ing. Dana Hocková, CSc. Příprava nových typů analogů nukleosidů a nukleotidů s potenciální antiparazitickou a antimykobakteriální aktivitou
1-40