Biochemie

Školitel RNDr. Václav Kašička, CSc.
Skupina Electromigration Methods (Václav Kašička)
Téma Studium interakcí biomolekul kapilárními elektromigračními metodami
Fakulta FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Cílem disertační práce bude vývoj nových vysokoúčinných elektromigračních metod, kapilární afinitní elektroforézy a elektrochromatografie v otevřených kapilárách, a jejich využití ke studiu interakcí biologicky aktivních peptidů, bílkovin, nukleosidů a nukleotidů a jiných biomolekul s nízko- i vysokomolekulárními ligandy nebo receptory. Budou vyvíjeny nové postupy pro kvantitativní charakterizaci slabých i silných interakcí biomolekul ve volném roztoku i na rozhraní pevné a kapalné fáze. Interakce biomolekul, např. peptidových hormonů a léčiv s receptory, enzymů se substráty či inhibitory a ionoforů s malými ionty ve volném roztoku budou zkoumány různými módy kapilární afinitní elektroforézy. Interakce biomolekul na rozhraní pevné a kapalné fáze budou studovány elektrochromatografií v otevřených kapilárách s ligandy či receptory imobilizovanými na vnitřní stěně kapiláry nebo na nanočásticích v mobilní fázi. Síla interakcí biomolekul bude kvantifikována konstantami stability jejich komplexů.