Biochemie

Školitel Ing. Iva Pichová, CSc.
Skupina Iva Pichová
Téma Charakterizace enzymů podílejících se na biosyntéze mastných kyselin
Fakulta PřF UK
Anotace

Mastné kyseliny jsou v organismech součástí lipidů, které slouží jako reserva a po imobilizaci se podílejí na energetické homeostázi. Vedle této základní funkce se mastné kyseliny zapojují do řady regulačních a signalizačních procesů. Různé druhy hmyzu používají při životně důležitých aktivitách jako je páření, hledání zdroje potravy, chemické signály – feromony, jejichž složení je druhově vysoce specifické. Do jejich biosyntézy mohou být zapojeny různé desaturasy, oxidoreduktasy, esterasy, lipasy a další enzymy. V této práci budou identifikovány a charakterizovány enzymy, které se zapojují do biosyntézy feromonů u několika druhů hmyzu. Budou připraveny cDNA knihovny z RNA isolovaných z různých tkání hmyzu a budou použity pro klonování genů kódujích jednotlivé enzymy. Kombinováním funkční exprese genů v Saccharomyces cerevisiae a následné analýzy produktů s expresí a isolací enzymů budou provedeny charakterizace těchto enzymů a bude studována jejich role v metabolismu mastných kyselin.