Projekty programu EXCELES

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR se stal součástí unikátních výzkumných platforem v oblasti virologie a bakteriologie, onkologie a metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob.

Cílem programu EXCELES je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat jak na aktuální trendy a potřeby v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v návaznosti na výskyt závažných chorob se statisticky nejvyšší smrtností nebo s vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady, tak zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu covid-19, i na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s těmito chorobami spojenými.

Projekty programu EXCELES jsou financovány z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EXCELES, který se zaměřuje na podporu excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví. Program EXCELES je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

Název projektu: Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB)

Registrační číslo projektu: LX22NPO5103

Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB) si klade za cíl přinášet objevy v oblasti infekčních chorob, které zlepší lidské zdraví, vyvíjet bezpečné a účinné antivirové a antibakteriální léčebné postupy a připravovat platformy pro budoucí objevování a vývoj léčiv proti virům a bakteriím s pandemickým potenciálem.

Navzdory desetiletím výzkumu není stále k dispozici očkování a léčba proti mnoha infekčním chorobám. Význam a naléhavou potřebu nových léčebných prostředků dokládají negativní zdravotní a ekonomické dopady infekčních onemocnění. Vývoj nových terapeutik vyžaduje základní pochopení mechanismů, které umožňují patogenům infikovat buňky a způsobit onemocnění, z nichž mnohé jsou stále nedostatečně prozkoumány. Základní a klinický výzkum virů a patogenních bakterií je nezbytný pro lepší pochopení a vývoj terapeutických reakcí na procesy, kterými patogeny způsobují onemocnění, jak unikají imunitnímu systému a jak odolávají léčbě.

NIVB proto usiluje o špičkový výzkum v oblastech: (1) interakcí mezi patogeny a hostiteli, (2) imunity proti virům a bakteriím a (3) léčby virových a bakteriálních infekcí. Díky práci s patogeny, které jsou relevantní pro současnou klinickou praxi, a také s nově se objevujícími viry a bakteriemi budou výzkumné skupiny institutu schopny poskytnout odborné znalosti a vybavení pro studium nových patogenů, které by se v budoucnu mohly rozšířit mezi lidskou populaci. NIVB se tak v tomto ohledu stane národní autoritou a znalostním partnerem pro orgány veřejné správy.

Řešitel a odborný garant projektu: RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
Termín realizace: 2022–2025
Příjemce dotace: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Homepage:
nivb.cz

Název projektu: Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)

Registrační číslo projektu: LX22NPO5102

Systémová společenská rizika typu zdravotních ohrožení (pandemií) kladou nové typy závažných nároků na společenské obranné mechanismy a formování veřejné politiky. Dále mají zdravotní a systémové krize společenské dopady, jejichž řešení, stejně jako akutní obrana proti krizím vyžadují systematický společenskovědní výzkum. Národní ústav pro výzkum rakoviny vytvoří v devíti vzájemně provázaných vědních okruzích národní autority, které na základě badatelského a aplikovaného výzkumu nabídnou oporu pro veřejné politiky.

Odborný garant projektu za ÚOCHB: RNDr. Michal Tichý, Ph.D.
Termín realizace: 2022–2025
Příjemce dotace: Univerzita Karlova, ÚOCHB je spoluřešitelem
Homepage:
www.nuvr.cz

Název projektu: Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (CarDia)

Registrační číslo projektu: LX22NPO5104

Hlavním účelem projektu CarDia je ustavení a start-up fáze působnosti institutu coby nově vzniklé národní výzkumné platformy, která integruje stávající excelentní pracovníky a pokročilou výzkumnou infrastrukturu v oblasti biomedicínského výzkumu kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a obezity. Cílem je (1) zajistit cílenější a bezpečnější terapeutické postupy, (2) integrovat CarDia do evropského výzkumného prostoru, a (3) profilovat jeho strategickou roli v eliminaci společensky i ekonomicky nejzávažnějších onemocnění v české populaci a tím přispět k budování odolnosti ČR.

Odborný garant projektu za ÚOCHB: RNDr. Lenka Maletínská, CSc.
Termín realizace: 2022–2025
Příjemce dotace: Institut klinické a experimentální medicíny, ÚOCHB je spoluřešitelem
Homepage:
cardia. item.cz