Obecné pokyny při řešení eticky problematických situací

Řešení eticky problematických situací v ÚOCHB je koncipováno jako třístupňové. Oznamovatel by se měl se svým podnětem primárně obrátit na svého vedoucího. Pokud tak z nějakého důvodu nechce učinit, má možnost kontaktovat Etického zmocněnce. Etické komisi se postupují především závažná podezření na porušování Etického kodexu, a to v písemné podobě.

Vedoucí výzkumných skupin, vedoucí oddělení

O jakékoli problematické situaci, podezření na neetické či protiprávní jednání by měl být v první řadě zpraven vedoucí výzkumné skupiny či příslušného oddělení, pokud to případ umožňuje a není obava, že by se vedoucí ocitl ve střetu zájmu. Vedoucí může rovnou navrhnout řešení nebo oznamovatele nasměrovat k dalšímu postupu. Vedoucí rovněž může sám oslovit Etického zmocněnce a v závažném případě postoupit podnět Etické komisi.

Zmocněnci pro etiku

Etický zmocněnec je volenou funkcí, kterou zastávají nejvýše dva zaměstnanci ÚOCHB. Jejich úkolem je mediace sporů a diskomfortních situací na pracovišti. Podnět může být zmocněnci předán k řízení osobně nebo e-mailem. Cílem řízení je smírná dohoda. Při podezření na závažné porušení etického kodexu předá zmocněnec podnět Etické komisi.

Etická komise

Závažné porušení etického kodexu, týkající se především hrubých vědeckých pochybení (plagiátorství, fabrikace a falzifikace dat atd.), bude předloženo Etické komisi. Podnět Etické komisi může podat vedoucí, etický zmocněnec, popřípadě v odůvodněných případech oznamovatel přímo. Oznamovatel, jehož podnět se po řízení Etické komise prokáže jako pravdivý a závažný, má nárok na pracovně-právní ochranu zaměstnavatele. Vyhodnotí-li Etická komise podnět jako vědomě nepravdivý s cílem někoho poškodit, hrozí oznamovateli pracovně-právní důsledky.