ultrafleXtreme™

  • Velké MS přístroje
Obrázek ultrafleXtreme™
UltrafleXtreme (Bruker Daltonics, Germany) je hmotnostní spektrometr na principu MALDI-TOF/TOF. Tento hmotnostní spektrometr kombinuje laserovou technologii smartbeam II využívající laseru s frekvencí 1 kHz a to v režimech TOF a TOF/TOF s ultravysokým výkonem a extrémní flexibilitou. Tento přístroj byl instalován v roce 2011. Je využíván pro rychlou analýzu biomolekul a syntetických sloučenin. Používá se také pro studium distribuce látek na tkáňových řezech (MALDI molekulové zobrazování).

Umístění

Další instrumenty z této kategorie

SCIEX TripleTOF™ 5600
Hmotnostní spektrometr SCIEX TripleTOF 5600 představuje novou generaci přístrojů s Q-TOF technologií. Disponuje vysokým rozlišení při rychlosti a citlivosti potřebné k poskytnutí variačních koeficientů (CV) a limitů kvantifikace (LOQ) ekvivalentních špičkovým trojitým kvadrupólům. SCIEX TripleTOF 5600 kombinuje navíc vysokou citlivost detekce, vysoké rozlišení s rychlostí akvizice 100 Hz a stabilní přesnost hmotnosti ~ 1 ppm při akvizici v řádu dnů. Spektrometr je připojen k systému Dionex ULTIMATE 3000 HPLC. Přístroj byl instalován v létě 2011 a využívá se pro proteomická měření.
SCIEX TripleTOF™ 5600
SCIEX QTRAP 6500+

Hmotnostní spektrometr SCIEX QTRAP 6500+ kombinuje detekci založenou na trojitém kvadrupólu s detekcí v lineární iontové pasti. Systém se tedy skládá ze tří sériově propojených kvadrupólů s možností využití posledního z nich jako iontové pasti. To umožňuje dokonalejší skenování hmot v režimech Enhanced MS (EMS), Enhanced Multi-Charge (EMC), Enhanced Product Ion (EPI), Enhanced Resolution (ER) či MS/MS/MS (MS3). Systém QTRAP 6500+ může být prostřednictvím iontových zdrojů využívajících ionizaci za atmosférického tlaku (ESI či APCI) připojen k systému ExionLC UHPLC. Systém QTRAP 6500+ rovněž nabízí připojení volitelného modulu umožňujícího diferenční mobilitní spektrometrii (DMS, technologie SelexION), což umožňuje separaci izobarických látek na základě jejich kolizního průřezu.


Ve vědecko-servisním týmu Hmotnostní spektrometrie se systém QTRAP používá pro cílené metabolomické studie. Jeho nastavení umožňuje separaci a cílenou kvantifikaci malých molekul, např. neurotransmiterů, nukleosidů/nukleotidů či fytoprostanů, zejména při použití režimu monitorování více reakcí (multiple reaction monitoring mode, MRM).

SCIEX QTRAP 6500+
Orbitrap Fusion™ Lumos™
Hmotnostní spektrometr Orbitrap Fusion Lumos Tribrid (Thermo Scientific) kombinuje tři hmotnostní analyzátory, kvadrupól, iontovou past a orbitální past. Z tohoto důvodu ho výrobce, společnost Thermo Scientific, též označuje jako „tribrid“. Tento systém disponuje vysoce účinným iontovým zdrojem, segmentovaným kvadrupólovým hmotnostním filtrem se zdokonalenou selektivitou a transmisí iontů, pokročilou vakuovou technikou pro zlepšení přenosu iontů do orbitální pasti. Tento špičkový přístroj umožňuje využití dobře zavedených ionizačních technik jako je ESI, nanoESI, APCI a APPI a fragmentačních technik CID, HCD a ETD. Poskytuje též možnost využití nové fragmentační techniky UVPD, při které je využíván UV-laserový paprsek o 213 nm. Instalovaná orbitální past navíc poskytuje ultra-vysoké rozlišení o hodnotě 1 000 000 FWHM. To může být využito například pro pokročilé objasňování struktur či kvantifikaci isobarických sloučenin. Přístroj může být připojen ke dvěma HPLC-systémům, UltiMate 3000 RSLCnano systému (Thermo Scientific) vhodnému pro provádění HPLC s nanolitrovými průtoky a UltiMate 3000 RS HPLC systému (Thermo Scientific) vhodnému pro provádění HPLC s mikrolitrovými průtoky. Orbitrap Fusion Lumos Tribrid byl pořízen díky projektu OP RDE "Chemická biologie pro vývoj nových terapií (ChemBioDrug)" v roce 2018 a slouží k řešení úkolu spojeného s tímto projektem.


Orbitrap Fusion™ Lumos™
SYNAPT G2

The SYNAPT G2 (Waters) je tandemový hybridní hmotnostní spektrometr využívající kvadrupólový a ortogonální průletový (TOF) hmotnostní analyzátor, který je navíc vybaven separační celou umožňující iontovou mobilitu založenou na putující vlně. Tento jedinečný koncept umožňuje separaci plynných iontů nejen na základě jejich hmoty, ale též na základě jejich tvaru. SYNAPT G2 může být propojen se systémy Acquity UPLC M-Class a I-Class (Waters). K dispozici jsou iontové zdroje ESI, nanoESI, APCI a MALDI. Variabilní možnosti nastavení přístroje Synapt G2 umožnily jeho zapojení do mnoha vědeckých projektů zabývajících se např. analýzou dinukleotidfosfátů, vývojem tzv. top-down proteomické analýzy založené na fragmentaci analytů přímo v iontovém zdroji MALDI, analýzou lipopeptidů a mobilitní separací G-kvadruplexů.

SYNAPT G2
LTQ Orbitrap XL

LTQ Orbitrap XL (Thermo Scientific) je hybridní hmotnostní spektrometr s Fourierovou transformací kombinující lineární iontovou past a hmotnostní analyzátor orbitální past. Ionty generovány ionizací za atmosférického tlaku (techniky APCI, ESI, nanoESI) procházejí přes linaární iontovou past LTQ XL do skladovací iontové pasti (tzv. C-shaped storage trap), která slouží k ukládání a srážkovému zpomalování iontů před jejich samotnou injekcí do orbitrální pasti. Předností tohoto přístroje je vynikající přesnost a stabilita měřené hmoty. LTQ Orbitrap XL může být připojen k UHPLC systému pro zajištění LC/MS aplikací. V naší laboratoři je tento přístroj používán především pro určení elementárního složení organických látek a modifikovaných biomakromolekul, které je založeno na určení jejich přesné hmoty. Přístroj byl instalován v lednu 2008.

LTQ Orbitrap XL
Q-Tof micro

Q-Tof micro (Waters) je tandemový hmotnostní spektrometr využívající kvadrupól a ortogonální průletový hmotnostní analyzátor (TOF). Umožňuje tak přesné změření hmoty jak v MS, tak v MS/MS nastavení. U tohoto přístroje je možné využít iontové zdroje ESI, nanoESI a APCI. Q-Tof micro je využíván pro analýzu syntetizovaných organických látek.

Q-Tof micro
3 × LCQ / LCQ Advantage

LCQ (Thermo Scientific) ion-trap mass spectrometers is used for analytical studies. In one instrument, a modified inlet system allows the introduction of various samples in the ionization as well as the reaction regions. LCQ Classic is coupled to capillary electrophoresis.

3 × LCQ / LCQ Advantage