SELECT SERIES Cyclic IMS

  • Velké MS přístroje
Obrázek SELECT SERIES Cyclic IMS

Hmotnostní spektrometr SELECT SERIES Cyclic IMS (Waters Corporation, USA) využívá kvadrupólový analyzátor a analyzátor doby letu v kombinaci s cyklickou iontovou mobilitní celou. Přístroj je vybaven zdroji ESI, nano-ESI, APCI a UniSpray. Cyklická iontová mobilita umožňuje separaci izomerů a konformerů na základě velikosti a m/z. Rozlišení iontové mobilitní separace iontů roste s počtem cyklů v mobilitní cele a je tak možné separaci přizpůsobit komplexitě vzorku. Vybrané ionty mohou být z mobilitní cely vypuzeny bez akvizice dat, což umožňuje zaměření na specifické analyty a zvyšuje specificitu analýzy. Přístroj dále nabízí možnost IMSn – aktivaci iontů vypuzením separovaných iontů do předřazené cely a jejich opětovnou injekci do mobilitní cely za podmínek způsobujících kolizně indukovanou disociaci/aktivaci. Kromě toho jsou též dostupné techniky disociace záchytem elektronu (electron capture dissociation – ECD) či povrchem indukované disociace (surface induced dissociation – SID).

V naší laboratoři je přístroj převážně využíván pro nativní analýzu proteinů a jejich nekovalentních komplexů.

Hmotnostní spektrometr SELECT SERIES Cyclic IMS byl instalován v prosinci 2021.

Umístění

Další instrumenty z této kategorie

ultrafleXtreme™
UltrafleXtreme (Bruker Daltonics, Germany) je hmotnostní spektrometr na principu MALDI-TOF/TOF. Tento hmotnostní spektrometr kombinuje laserovou technologii smartbeam II využívající laseru s frekvencí 1 kHz a to v režimech TOF a TOF/TOF s ultravysokým výkonem a extrémní flexibilitou. Tento přístroj byl instalován v roce 2011. Je využíván pro rychlou analýzu biomolekul a syntetických sloučenin. Používá se také pro studium distribuce látek na tkáňových řezech (MALDI molekulové zobrazování).
ultrafleXtreme™
SCIEX TripleTOF™ 5600
Hmotnostní spektrometr SCIEX TripleTOF 5600 představuje novou generaci přístrojů s Q-TOF technologií. Disponuje vysokým rozlišení při rychlosti a citlivosti potřebné k poskytnutí variačních koeficientů (CV) a limitů kvantifikace (LOQ) ekvivalentních špičkovým trojitým kvadrupólům. SCIEX TripleTOF 5600 kombinuje navíc vysokou citlivost detekce, vysoké rozlišení s rychlostí akvizice 100 Hz a stabilní přesnost hmotnosti ~ 1 ppm při akvizici v řádu dnů. Spektrometr je připojen k systému Dionex ULTIMATE 3000 HPLC. Přístroj byl instalován v létě 2011 a využívá se pro proteomická měření.
SCIEX TripleTOF™ 5600
SCIEX QTRAP 6500+

Hmotnostní spektrometr SCIEX QTRAP 6500+ kombinuje detekci založenou na trojitém kvadrupólu s detekcí v lineární iontové pasti. Systém se tedy skládá ze tří sériově propojených kvadrupólů s možností využití posledního z nich jako iontové pasti. To umožňuje dokonalejší skenování hmot v režimech Enhanced MS (EMS), Enhanced Multi-Charge (EMC), Enhanced Product Ion (EPI), Enhanced Resolution (ER) či MS/MS/MS (MS3). Systém QTRAP 6500+ může být prostřednictvím iontových zdrojů využívajících ionizaci za atmosférického tlaku (ESI či APCI) připojen k systému ExionLC UHPLC. Systém QTRAP 6500+ rovněž nabízí připojení volitelného modulu umožňujícího diferenční mobilitní spektrometrii (DMS, technologie SelexION), což umožňuje separaci izobarických látek na základě jejich kolizního průřezu.


Ve vědecko-servisním týmu Hmotnostní spektrometrie se systém QTRAP používá pro cílené metabolomické studie. Jeho nastavení umožňuje separaci a cílenou kvantifikaci malých molekul, např. neurotransmiterů, nukleosidů/nukleotidů či fytoprostanů, zejména při použití režimu monitorování více reakcí (multiple reaction monitoring mode, MRM).

SCIEX QTRAP 6500+
Orbitrap Fusion™ Lumos™
Hmotnostní spektrometr Orbitrap Fusion Lumos Tribrid (Thermo Scientific) kombinuje tři hmotnostní analyzátory, kvadrupól, iontovou past a orbitální past. Z tohoto důvodu ho výrobce, společnost Thermo Scientific, též označuje jako „tribrid“. Tento systém disponuje vysoce účinným iontovým zdrojem, segmentovaným kvadrupólovým hmotnostním filtrem se zdokonalenou selektivitou a transmisí iontů, pokročilou vakuovou technikou pro zlepšení přenosu iontů do orbitální pasti. Tento špičkový přístroj umožňuje využití dobře zavedených ionizačních technik jako je ESI, nanoESI, APCI a APPI a fragmentačních technik CID, HCD a ETD. Poskytuje též možnost využití nové fragmentační techniky UVPD, při které je využíván UV-laserový paprsek o 213 nm. Instalovaná orbitální past navíc poskytuje ultra-vysoké rozlišení o hodnotě 1 000 000 FWHM. To může být využito například pro pokročilé objasňování struktur či kvantifikaci isobarických sloučenin. Přístroj může být připojen ke dvěma HPLC-systémům, UltiMate 3000 RSLCnano systému (Thermo Scientific) vhodnému pro provádění HPLC s nanolitrovými průtoky a UltiMate 3000 RS HPLC systému (Thermo Scientific) vhodnému pro provádění HPLC s mikrolitrovými průtoky. Orbitrap Fusion Lumos Tribrid byl pořízen díky projektu OP RDE "Chemická biologie pro vývoj nových terapií (ChemBioDrug)" v roce 2018 a slouží k řešení úkolu spojeného s tímto projektem.


Orbitrap Fusion™ Lumos™
SYNAPT G2

The SYNAPT G2 (Waters) je tandemový hybridní hmotnostní spektrometr využívající kvadrupólový a ortogonální průletový (TOF) hmotnostní analyzátor, který je navíc vybaven separační celou umožňující iontovou mobilitu založenou na putující vlně. Tento jedinečný koncept umožňuje separaci plynných iontů nejen na základě jejich hmoty, ale též na základě jejich tvaru. SYNAPT G2 může být propojen se systémy Acquity UPLC M-Class a I-Class (Waters). K dispozici jsou iontové zdroje ESI, nanoESI, APCI a MALDI. Variabilní možnosti nastavení přístroje Synapt G2 umožnily jeho zapojení do mnoha vědeckých projektů zabývajících se např. analýzou dinukleotidfosfátů, vývojem tzv. top-down proteomické analýzy založené na fragmentaci analytů přímo v iontovém zdroji MALDI, analýzou lipopeptidů a mobilitní separací G-kvadruplexů.

SYNAPT G2
LTQ Orbitrap XL

LTQ Orbitrap XL (Thermo Scientific) je hybridní hmotnostní spektrometr s Fourierovou transformací kombinující lineární iontovou past a hmotnostní analyzátor orbitální past. Ionty generovány ionizací za atmosférického tlaku (techniky APCI, ESI, nanoESI) procházejí přes linaární iontovou past LTQ XL do skladovací iontové pasti (tzv. C-shaped storage trap), která slouží k ukládání a srážkovému zpomalování iontů před jejich samotnou injekcí do orbitrální pasti. Předností tohoto přístroje je vynikající přesnost a stabilita měřené hmoty. LTQ Orbitrap XL může být připojen k UHPLC systému pro zajištění LC/MS aplikací. V naší laboratoři je tento přístroj používán především pro určení elementárního složení organických látek a modifikovaných biomakromolekul, které je založeno na určení jejich přesné hmoty. Přístroj byl instalován v lednu 2008.

LTQ Orbitrap XL
3 × LCQ / LCQ Advantage

LCQ (Thermo Scientific) ion-trap mass spectrometers is used for analytical studies. In one instrument, a modified inlet system allows the introduction of various samples in the ionization as well as the reaction regions. LCQ Classic is coupled to capillary electrophoresis.

3 × LCQ / LCQ Advantage
SCIEX Echo MS

The SCIEX Echo MS system consists of triple quadrupole mass spectrometer (SCIEX Triple Quad 6500+) and an Echo MS module, which is an analyte sampler based on acoustic wave system called Acoustic Droplet Ejection combined with Open Port Interface design. The ejection of droplets takes place from a 384 well plate. Mass spectrometer and Echo MS module are connected via capillary that also serves as an ESI source.

The Echo MS system is used at the research-service group biochemical pharmacology for targeted quantification in ADME assays and enzyme assays, where samples contain diverse and complex matrices. Multiple reaction monitoring (MRM) mode is used for the targeted quantification. The system is especially useful in high-throughput quantitative analysis, since the speed of analysis can be as fast as 1 sample per second.

SCIEX Echo MS
Orbitrap IQ-X Tribrid

Vysoko-rozlišující hmotnostní spektrometr Thermo Scientific Orbitrap IQ-X, označovaný také jako "Tribrid pro malé molekuly" nabízí využití tří hmotnostně spektrometrických technik – kvadrupólu, dvoukomorové lineární iontové pasti a orbitální iontové pasti (Orbitrapu). S rozlišením až 500 000 a v kombinaci s propracovaným algoritmem AcquireX patří mezi nejvybavenějším nástroje pro komplexní charakterizaci malých molekul.

Orbitrap IQ-X Tribrid