Rovné příležitosti v ÚOCHB

Posláním ÚOCHB je rozšiřování vědeckého poznání prostřednictvím inovativního výzkumu a vzdělávání nových generací vědkyň a vědců.

Jsme si vědomi toho, že pro úspěšnou práci musí mít vědci a vědkyně stabilní a podporující pracovní prostředí.

Zohledňujeme osobní situaci našich zaměstnanců a jejich partnerů či rodin a podporujeme je při nastavení zdravé rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Jako ústav jsme odhodláni zajišťovat vlídné pracovní prostředí všem zaměstnancům a zaměstnankyním bez ohledu na jejich národnost, pohlaví, etnickou příslušnost či zdravotní stav.

Tyto zásady byly formalizovány v Plánu rovných příležitostí, který byl schválen 29. října 2021 a platí do 31. prosince 2026.

Formálně je agenda rovných příležitostí spravována pod hlavičkou HR Excellence in Research Award (HR Award).

PDF
Equal Opportunities Plan (2021–2026) PDF (2 MB)
PDF
Equal Opportunities at IOCB Prague in Numbers – Annual report (November 2023) PDF (339 kB)
PDF
Equal Opportunities at IOCB Prague in Numbers – Annual report (July 2022) PDF (301 kB)
PDF
Equal Opportunities at IOCB Prague – Monitoring report 2022 PDF (122 kB)

Zmocněnkyně pro rovné příležitosti:

Současná situace (listopad 2023)

K 8. listopadu 2023 měl ústav 950 zaměstnanců a zaměstnankyň (pokles o 6 lidí oproti červenci 2022), z toho 451 žen a 499 mužů napříč vědeckými, technickými a administrativními profesemi. Z tohoto počtu je 232 zaměstnanců (24,4 %) cizinců. V posledních dvou letech zůstává tento počet podobný: v roce 2021 bylo cizinců 23,8 %, v roce 2022 to bylo 25,6 %.

Od července 2022 se počet zaměstnanců ÚOCHB prakticky nezměnil. Počet vědeckých pracovníků se nepatrně snížil (o 22), zatímco počet nevědeckých pracovníků mírně vzrostl (o 16). Mezi vědeckými pracovníky je 15 vysokoškolských studentů, což pravděpodobně odráží skutečnost, že údaje byly shromážděny v listopadu po skončení akademického roku 2022/2023, kdy mnoho vysokoškolských studentů již dokončilo studium.

Celkově se podíl žen mírně snížil (přibližně o 2 %), i když celkové rozložení zůstává stále poměrně vyrovnané (47,5 % zaměstnanců tvoří ženy). Mezi vědeckými pracovníky je nižší podíl žen výraznější (43,8 %), narozdíl od technických a administrativních profesí, kde je i přes snížení o 1,9 % i nadále více žen než mužů (57,9 %).

Podpora rodičů

 • příspěvek pro matky vracející se do práce před dosažením 4. roku dítěte
 • příspěvek pro rodiče, kteří se starají o postižené dítě
 • příspěvek na pokrytí péče o male děti v době konání vědeckého semináře či konference
 • příspěvek na částečné uhrazení zimního a letního dětského tábora
 • přednost v alokaci parkovacích míst v areálů ústavu pro dojíždějící mimopražské rodiče

Plánované cíle a aktivity

Cíle plánu jsou rozděleny podle časového harmonogramu jejich dosažení na tři etapy.

Krátkodobé cíle (k 31. prosinci 2022)

 • Plán rovných příležitostí dostupný zaměstnancům a zaměstnankyním ústavu a veřejnosti ✔️
 • Vytvoření pozice zmocněnce/zmocněnkyně pro rovné příležitosti ✔️
 • Používání genderově neutrálního jazyka v inzerátech na pracovní pozice ✔️
 • Zveřejňování informací o agendě rovných příležitostí na intrawebu a webu ústavu ✔️
 • Zviditelnění práce vědkyň (zvané přednášky ÚOCHB, kariérní workshopy) ✔️
 • Zmapování potřeb zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí
 • Pravidelná evidence dat s ohledem na zastoupení obou pohlaví mezi zaměstnanci a studenty ✔️
 • Motivování žen pro podávání přihlášek na externí a interní ocenění a postdoktorandská stipendia ÚOCHB ✔️

Střednědobé cíle (k 31. prosinci 2024)

 • Zvýšení povědomí o možných předsudcích při přijímání do zaměstnání
 • Školení a mentoring pro málo zastoupené skupiny
 • Dostupnost interních dokumentů v češtině i angličtině v genderově neutrálním jazyce
 • Transparentnost v interních procesech spjatých s rovnými příležitostmi
 • Přijetí strategie proti sexuálnímu obtěžování a šikaně na pracovišti
 • Zvyšování povědomí o aspektu genderu ve vědě a výzkumu ✔️

Dlouhodobé cíle (k 31. prosinci 2026)

 • Revize dosažených cílů a příprava nového plánu rovných příležitostí
 • Příprava souhrnných informací o opatřeních k rovným příležitostem pro kandidátky a kandidáty na pozice ve skupinách, přítomnost zmocněnce pro rovné příležitosti u přijímacích pohovorů
 • Zmapování potřeb a návrhů zaměstnanců a zaměstnankyň