Rovné příležitosti v ÚOCHB

Posláním ÚOCHB je rozšiřování vědeckého poznání prostřednictvím inovativního výzkumu a vzdělávání nových generací vědkyň a vědců.

Jsme si vědomi toho, že pro úspěšnou práci musí mít vědci a vědkyně stabilní a podporující pracovní prostředí.

Zohledňujeme osobní situaci našich zaměstnanců a jejich partnerů či rodin a podporujeme je při nastavení zdravé rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Jako ústav jsme odhodláni zajišťovat vlídné pracovní prostředí všem zaměstnancům a zaměstnankyním bez ohledu na jejich národnost, pohlaví, etnickou příslušnost či zdravotní stav.

Tyto zásady byly formalizovány v Plánu rovných příležitostí, který byl schválen 29. října 2021 a platí do 31. prosince 2026.

PDF
IOCB Prague: Equal Opportunities Plan (2021–2026) PDF (2 MB)

Zmocněnkyně pro rovné příležitosti

Současná situace

K 15. červenci 2021 měl ústav 898 zaměstnanců a zaměstnankyň (692,7 ekvivalentu plného pracovního úvazku), z toho 439 žen a 459 mužů napříč vědeckými, technickými a administrativními profesemi. 214 (23,8 %) z nich byli cizinci.

Celkově je poměr žen a mužů zaměstnaných v ústavu vyrovnaný. Mezi vědeckými pracovníky je podíl žen nepatrně nižší (45,6 %), mezi administrativními a technickými pracovníky ženy naopak převažují (59,5 %). Skladba zaměstnanců dle pohlaví je tedy relativně vyvážená.

Procento žen na vědeckých pozicích se nicméně s rostoucí úrovní seniority snižuje. Největší prostor pro zlepšení je na úrovni vedoucích skupin.

ÚOCHB umožňuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním v odůvodněných případech práci na částečný úvazek. To je důležité, protože částečné úvazky jsou jedním z prostředků, jak zajistit rovnováhu mezi prací a soukromým životem rodičů malých dětí i ostatních pečujících.

V ústavu působí iniciativa Ženy ve vědě, která vyzdvihuje úspěchy vědkyň. Prostřednictvím neformálních setkání a diskusí, např. se zahraničními vědkyněmi navštěvujícími ústav v rámci Zvaných přednášek ÚOCHB, se snaží inspirovat zejména zaměstnankyně stojící na prahu vědecké kariéry. Iniciativa organizuje rovněž setkání a diskuse o možnostech zajištění péče o děti či usnadnění přípravy grantových přihlášek během mateřství apod.

Podpora rodičů

 • příspěvek pro matky vracející se do práce před dosažením 4. roku dítěte
 • příspěvek pro rodiče, kteří se starají o postižené dítě
 • příspěvek na pokrytí péče o male děti v době konání vědeckého semináře či konference
 • příspěvek na částečné uhrazení zimního a letního dětského tábora
 • přednost v alokaci parkovacích míst v areálů ústavu pro dojíždějící mimopražské rodiče

Formální podpora agendy rovných příležitostí

Formálně je agenda rovných příležitostí zčásti zastřešována pod hlavičkou HR Excellence in Research Award (HR Award). V rámci této agendy byla zavedena pozice etického zmocněnce. Jedním z cílů Plánu rovných příležitostí je i vytvoření role zmocněnce pro rovné příležitosti.

Plánované cíle a aktivity

Cíle plánu jsou rozděleny podle časového harmonogramu jejich dosažení na tři etapy.

Krátkodobé cíle (k 31. prosinci 2022)

 • Plán rovných příležitostí dostupný zaměstnancům a zaměstnankyním ústavu a veřejnosti ✔️
 • Vytvoření pozice zmocněnce/zmocněnkyně pro rovné příležitosti ✔️
 • Používání genderově neutrálního jazyka v inzerátech na pracovní pozice
 • Zveřejňování informací o agendě rovných příležitostí na intrawebu a webu ústavu
 • Zviditelnění práce vědkyň (zvané přednášky ÚOCHB, kariérní workshopy)
 • Zmapování potřeb zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí
 • Pravidelná evidence dat s ohledem na zastoupení obou pohlaví mezi zaměstnanci a studenty
 • Motivování žen pro podávání přihlášek na externí a interní ocenění a postdoktorandská stipendia ÚOCHB

Střednědobé cíle (k 31. prosinci 2024)

 • Zvýšení povědomí o možných předsudcích při přijímání do zaměstnání
 • Školení a mentoring pro málo zastoupené skupiny
 • Dostupnost interních dokumentů v češtině i angličtině v genderově neutrálním jazyce
 • Transparentnost v interních procesech spjatých s rovnými příležitostmi
 • Přijetí strategie proti sexuálnímu obtěžování a šikaně na pracovišti
 • Zvýšení povědomí o aspektu genderu ve vědě a výzkumu

Dlouhodobé cíle (k 31. prosinci 2026)

 • Revize dosažených cílů a příprava nového plánu rovných příležitostí
 • Příprava souhrnných informací o opatřeních k rovným příležitostem pro kandidátky a kandidáty na pozice ve skupinách, přítomnost zmocněnce pro rovné příležitosti u přijímacích pohovorů
 • Zmapování potřeb a návrhů zaměstnanců a zaměstnankyň

PDF
IOCB Prague: Equal Opportunities Plan (2021–2026) PDF (2 MB)