Rovné příležitosti v ÚOCHB

Posláním ÚOCHB je rozšiřování vědeckého poznání prostřednictvím inovativního výzkumu a vzdělávání nových generací vědkyň a vědců.

Jsme si vědomi toho, že pro úspěšnou práci musí mít vědci a vědkyně stabilní a podporující pracovní prostředí.

Zohledňujeme osobní situaci našich zaměstnanců a jejich partnerů či rodin a podporujeme je při nastavení zdravé rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Jako ústav jsme odhodláni zajišťovat vlídné pracovní prostředí všem zaměstnancům a zaměstnankyním bez ohledu na jejich národnost, pohlaví, etnickou příslušnost či zdravotní stav.

Tyto zásady byly formalizovány v Plánu rovných příležitostí, který byl schválen 29. října 2021 a platí do 31. prosince 2026.

Formálně je agenda rovných příležitostí spravována pod hlavičkou HR Excellence in Research Award (HR Award).

PDF
Equal Opportunities Plan (2021–2026) PDF (2 MB)
PDF
Equal Opportunities at IOCB Prague in Numbers Report (July 2022) PDF (301 kB)
PDF
Equal Opportunities at IOCB Prague – Monitoring Report 2022 PDF (122 kB)

Zmocněnkyně pro rovné příležitosti:

Současná situace (červenec 2022)

K 15. červenci 2022 měl ústav 956 zaměstnanců a zaměstnankyň (nárůst 58 lidí oproti červenci 2021), z toho 472 žen a 484 mužů napříč vědeckými, technickými a administrativními profesemi. 245 (25,6 %) z nich byli cizinci.

Celkově je poměr žen a mužů zaměstnaných v ústavu vyrovnaný. Mezi vědeckými pracovníky je podíl žen nepatrně nižší (46,1 %), mezi administrativními a technickými pracovníky ženy naopak převažují (59,8 %).

Procento žen na vědeckých pozicích se nicméně s rostoucí úrovní seniority snižuje. Největší prostor pro zlepšení je na úrovni vedoucích skupin.

ÚOCHB umožňuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním v odůvodněných případech práci na částečný úvazek. To je důležité, protože částečné úvazky jsou jedním z prostředků, jak zajistit rovnováhu mezi prací a soukromým životem rodičů malých dětí i ostatních pečujících.

V ústavu působí iniciativa Ženy ve vědě, která vyzdvihuje úspěchy vědkyň. Prostřednictvím neformálních setkání a diskusí, např. se zahraničními vědkyněmi navštěvujícími ústav v rámci Zvaných přednášek ÚOCHB, se snaží inspirovat zejména zaměstnankyně stojící na prahu vědecké kariéry. Iniciativa organizuje rovněž setkání a diskuse o možnostech zajištění péče o děti či usnadnění přípravy grantových přihlášek během mateřství apod.

Podpora rodičů

 • příspěvek pro matky vracející se do práce před dosažením 4. roku dítěte
 • příspěvek pro rodiče, kteří se starají o postižené dítě
 • příspěvek na pokrytí péče o male děti v době konání vědeckého semináře či konference
 • příspěvek na částečné uhrazení zimního a letního dětského tábora
 • přednost v alokaci parkovacích míst v areálů ústavu pro dojíždějící mimopražské rodiče

Plánované cíle a aktivity

Cíle plánu jsou rozděleny podle časového harmonogramu jejich dosažení na tři etapy.

Krátkodobé cíle (k 31. prosinci 2022)

 • Plán rovných příležitostí dostupný zaměstnancům a zaměstnankyním ústavu a veřejnosti ✔️
 • Vytvoření pozice zmocněnce/zmocněnkyně pro rovné příležitosti ✔️
 • Používání genderově neutrálního jazyka v inzerátech na pracovní pozice ✔️
 • Zveřejňování informací o agendě rovných příležitostí na intrawebu a webu ústavu ✔️
 • Zviditelnění práce vědkyň (zvané přednášky ÚOCHB, kariérní workshopy) ✔️
 • Zmapování potřeb zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí
 • Pravidelná evidence dat s ohledem na zastoupení obou pohlaví mezi zaměstnanci a studenty ✔️
 • Motivování žen pro podávání přihlášek na externí a interní ocenění a postdoktorandská stipendia ÚOCHB ✔️

Střednědobé cíle (k 31. prosinci 2024)

 • Zvýšení povědomí o možných předsudcích při přijímání do zaměstnání
 • Školení a mentoring pro málo zastoupené skupiny
 • Dostupnost interních dokumentů v češtině i angličtině v genderově neutrálním jazyce
 • Transparentnost v interních procesech spjatých s rovnými příležitostmi
 • Přijetí strategie proti sexuálnímu obtěžování a šikaně na pracovišti
 • Zvyšování povědomí o aspektu genderu ve vědě a výzkumu ✔️

Dlouhodobé cíle (k 31. prosinci 2026)

 • Revize dosažených cílů a příprava nového plánu rovných příležitostí
 • Příprava souhrnných informací o opatřeních k rovným příležitostem pro kandidátky a kandidáty na pozice ve skupinách, přítomnost zmocněnce pro rovné příležitosti u přijímacích pohovorů
 • Zmapování potřeb a návrhů zaměstnanců a zaměstnankyň